Example Network

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
example:example_network [20.04.2017 07:50]
admin создано
example:example_network [20.05.2019 15:18] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
-#tcpdump ​tcpdump -c 1000  -nni any | while read t t ip1 t ip2 t; do echo $\{ip2%%:​*\};​ done | sort | uniq -c | sort -n ### кто съел весь трафик+<code bash> 
 +кто съел весь трафик 
 +tcpdump -c 1000  -nni any | while read t t ip1 t ip2 t; do echo $\{ip2%%:​*\};​ done | sort | uniq -c | sort -n  
 + 
 + 
 +Настроить mtu в FORWARD/​INPUT/​OUTPUT,​ важно для vpn и tunnel ​###iptables ###mtu  
 +iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 
 +iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1350 
 + 
 + 
 +# добавьте описание ###shark 
 +tshark -o tcp.check_checksum:​TRUE  
 + 
 +# тестирование ширины ​канала ###xge ###imq 
 +imq ip link set down imq1; ip link set down imq0; sleep 10; ip link set up imq1;ip link set up imq0;  
 + 
 +</​code>​ 
 + 
 +~~OWNERAPPROVE~~